Bewonersgroep Tonselse Veld

Komt op voor de belangen van mens en natuur in het Tonselse Veld Ermelo

 

 

 

9435


Welkom op de website van de Bewonersgroep Tonselse Veld


Laatste nieuws:


15-2-2017

Nieuw:  Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld

Op 14 februari 2017 is de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse veld

officieel opgericht.

U kunt alles over de Stichting WRBT vinden op www.wrbt.nl

Ons twitteraccount blijft @Tonselseveld

De stichting heeft als doel: Het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo.

De stichting is een vervolg op de Bewonersgroep Tonselse Veld die begin 2014 is ontstaan naar aanleiding van het toenmalige ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld.

Ons motto is: “Samen werken en samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige natuur en woon- en leefomgeving”.

De stichting werkt in het gebied dat ligt aan en wordt omsloten door de Harderwijkerweg, de Eendenparkweg, de Strokel, het Ganzenveld, De Haspel, de Staringlaan en de Jacob Catslaan.

Op de volledig vernieuwde website vindt u alle actuele thema's, historie en andere wetenswaardigheden van de nieuwe stichting.

De website van de Bewonersgroep Tonselse Veld zal dan ook niet meer worden aangevuld, bijgewerkt/onderhouden en zal na verloop van tijd worden opgeheven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom wij er zijn

De stichting werkt in het gebied dat ligt aan en wordt omsloten door de Harderwijkerweg, de Eendenparkweg, de Strokel, het Ganzenveld, De Haspel, de Staringlaan en de Jacob Catslaan in de gemeente Ermelo

De Bewonersgroep Tonselse Veld is een groep mensen die bezorgd is over de belangen van mens en natuur in het Tonselse Veld in Ermelo.  

In het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 van de gemeente Ermelo, dat op 18 december 2014 ter inzage is gelegd heeft de Bewonersgroep twee voorstellen aangetroffen die ons zeer verrast hebben en waar wij tegen zijn, namelijk:

1)      De uitbreiding van camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan 4 te Ermelo met 30.000 m2 in het Natura2000 gebied en het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats op de hoek van de Fazantlaan en de Harderwijkerweg, beiden op gemeentegrond.

2)      Het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van een aantal bedrijven en nieuw te bouwen woningen aan de Harderwijkerweg richting de Eendenparkweg, ter hoogte van nummer 42 en gelijktijdig het afsluiten van de in- en uitritten van de percelen Harderwijkerweg 132, 134, 136 en 138 naar de N303 waardoor er naar verwachting 1080 (vracht)auto's van het bedrijventerrein worden afgevoerd via de ontsluitingsweg naar het woon- en recreatiegebied aan de Eendenparkweg.

Om onze mening kracht bij te zetten hebben wij een aantal documenten gemaakt waarin wij onze argumenten inclusief onderbouwing weergeven:

 • Petitie

Op 17 augustus 2015 hebben wij een petitie gemaakt met in het kort de standpunten van de Bewonersgroep.

348 mensen hebben de petitie en het daarmee het standpunt van de BTV ondersteund en aangegeven dat zij tegen de ontsluitingsweg en de uitbreiding van De Haeghehorst zijn. Van de 348 hebben 27 mensen hebben gebruik gemaakt van een schriftelijke ondertekening van de petitie.

Zie de lijst van ondertekenaars op tonselseveld.petities.nl/.

 • Visiedocument Bewonersgroep Tonselse Veld

Om onze mening goed weer te geven hebben wij in juni 2015 een visiedocument opgesteld waarin wij onze argumenten en onderbouwing hebben opgenomen.

De samenvatting van onze visie treft u hier aan.

De uitgebreide(re) versie van het Visiedocument Bewonersgroep Tonselse Veld met achtergronden en toelichting op onze standpunten treft u hierbij aan.

 • MANIFEST ten behoeve van het debat in de commissie Infrastructuur en Ruimte en de besluitvorming in de gemeenteraad van februari 2016

Het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 is ontegenzeggelijk een groot "dossier" van ruim 3000  pagina's met veel aspecten. Gedurende het jaar 2015 hebben wij als Bewonersgroep gemerkt dat het om allerlei redenen, ook voor gemeenteraadsleden, niet eenvoudig is het gehele dossier met alle ins en outs goed te kennen en goed te doorgronden. Wij hebben dat wél gedaan en hebben er vervolgens voor gekozen om een MANIFEST te maken waarin wij onze argumenten en mening in korte kernachtige zinnen weergeven met een toelichting. Het MANIFEST is op 22 januari 2016 aan alle raadsleden persoonlijk toegestuurd zodat zij zich, met het MANIFEST in de hand, kunnen voorbereiden op de onderlinge gedachtewisseling en het debat in de commissie Infrastructuur en Ruimte op 1 februari 2016 met de verantwoordelijk wethouder dhr. J. van den Bosch en vervolgens op de besluitvorming in de gemeenteraad op 18 februari 2016.

De kern van het MANIFEST:

 1. Er is géén goede betrokkenheid van de bewoners/eigenaren en géén draagvlak maar ook géén noodzaak voor al het verkeer van de vier bedrijven aan de Harderwijkerweg in het woon- en recreatiegebied aan de Eendenparkweg en Fazantlaan;
 2. Er is géén goede afweging van belangen tussen die van 5 ondernemers en de honderden bewoners en recreanten in het gebied;
 3. Er is géén adequate onderbouwing van de voorstellen, véél hogere stikstofbelasting (+ 1380%) in het gebied, géén gelijke behandeling en géén toetsing van alternatieven;
 4. Er is strijdigheid met uitgangspunten in de Structuurvisie 2025, het Projectplan Tonselseveld en de Beeldkwaliteitsparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan;
 5. Er zijn echt andere keuzes mogelijk tegen véél lagere maatschappelijke kosten;
 6. Er is sprake van bewust onjuist handelen van het College van B en W van Ermelo met de provincie Gelderland om het uitbreidingsplan voor camping te kunnen realiseren;
 7. Er is precedentwerking t.o.v. andere recreatieondernemers;
 8. De gemeentelijke besluitvorming over de uitbreiding camping is nog niet mogelijk omdat Natuurbeschermingswetvergunning nog niet is verleend;
 9. Er is géén adequate afweging van belangen m.b.t. uitbreiding van de recreatie ten opzichte van honderden andere bewoners en gebruikes van het gebied;
 10. Er is strijdigheid met het eigen gemeentelijke beleid door géén toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking vanuit Toekomstvisie op de Verblijfsrecreatie Ermelo.
 11. Er is een eenzijdige fixatie (tunnelvisie) op de (bedrijfs)economische belangen van enkele ondernemers in plaats van op de leefbaarheid van honderden bewoners/recreanten en natuur.

Lees ons volledige MANIFEST!

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeenteraad dit MANIFEST lezende kan instemming met de voorstellen van het college van B en W m.b.t. de ontsluitingsweg en de uitbreiding van de camping De Haeghehorst. Aanpassing van deze beide plannen is uit het oogpunt van inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming als ook van maatschappelijk draagvlak, de enig denkbare uitkomst.

 • WAAROM-VRAGEN 

Het debat in de commissievergadering van 1 februari 2016 was nog informerend van aard. Wij hebben gemerkt dat op onderdelen de kern van de keuze van het College van B en W onvoldoende op tafel kwam. De verantwoordelijk wethouder J. van den Bosch kwam "weg" met algemeenheden in de zin van "Wij hebben als College een afweging gemaakt" of "Het is een kwestie van beleving". Welke afweging dan zijn gemaakt en waarom, kwam veelal niet op tafel. Om meer scherpte te krijgen en échte antwoorden te krijgen op een groot aantal WAAROM-VRAGEN hebben wij een vragen opgesteld waarvan wij als BTV het belangrijk vinden dat daar antwoorden op komen vóórdat de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Deze WAAROM-VRAGEN treft u hierbij aan. Deze vragen hebben wij op 8-2-2016 ook aan alle leden van de gemeenteraad gestuurd.

Verzoeken om achtergrondinformatie

Om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de voorstellen in het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zoals het op 18 december 2014 ter inzage is gelegd, zijn door (vertegenwoordigers van) de Bewonersgroep verschillende verzoeken om nadere informatie gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland of aan het college van Burgemeester en Wethouders van Ermelo.

1) Wijzigingen in de Omgevingsverordening Gelderland m.b.t. het Gelders NatuurNetwerk (GNN)

Op 1 februari 2015 is een Wob verzoek gedaan aan het College van GS van de provincie Gelderland. Dit verzoek was gericht op het verkrijgen van nadere informatie over de, voor de Bewonersgroep onverwachte, wijzigingen in het kaartmateriaal van de Omgevingsverordening Gelderland t.a.v. het Gelders Natuur Netwerk en de Groene Ontwikkelzone en de ingediende zienswijzen bij de vorming van de Omgevingsvise en Omgevingsverordening Gelderland in 2013 en 2014.

Het document dat in dit verband belangrijk is, is het antwoord van het College van GS van de provincie Gelderland dd. 18 maart 2015 op het Wob-verzoek van 1 februari 2015.

Naar later bleek is ook het antwoord van het College van GS van Gelderland op Statenvragen van twee leden van Provinciale Staten dd 9 februari 2016 van belang.

Deze drie documenten treft u hier aan.

De CONCLUSIE die wij hieruit trekken is dat het college van GS van de provincie Gelderland vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure m.b.t. het Tonselse Veld, en op verzoek van de gemeente Ermelo al in 2014 een gedeelte (de uitbreiding van 3,5 ha ten behoeve van de camping De Haeghehorst) van het voormalige EHS gebied uit het beschermingsregiem van het GNN hebben gehaald. Deze handelwijze is in strijd met de eigen gedragslijn van de provincie en duidelijk in tegenstelling met de uitspraken die het college van GS zelf heeft gedaan richting Provinciale Staten van Gelderland. Het effect hiervan is dat de uitbreiding van de camping De Haeghehorst in natuurgebied niet getoetst behoeft te worden aan de criteria van de Omgevingsverordening Gelderland. De regels die gelden voor het Gelders Natuur Netwerk zijn hiermee bewust "opzij" gezet. Burgers konden op deze manier niet opkomen voor hun eigen belangen en de belangen tegen de aantasting van de natuur.

2) Vragen aan de gemeente Ermelo m.b.t. achtergronden uitbreiding camping De Haeghehorst.

Op 2 februari 2015 is een Wob-verzoek gedaan aan het college van B en W van Ermelo. Dit verzoek was gericht om (achtergrond)informatie te krijgen t.a.v. de bestuurlijke standpunten en besluitvorming m.b.t. uitbreiding van camping De Haeghehorst.

Het Wob-verzoek met alle antwoorden, vervolgcorrespondentie en informatie treft u hier aan. De achtergrondinformatie die door het college van B en W verstrekt is, n.a.v. het verzoek treft u hier aan.

De CONCLUSIE die wij hieruit trekken is dat door het college van B en W wordt de indruk gewekt alsof men al heel lang bezig is met de uitbreiding van De Haeghehorst en dat men het nu zo langzamerhand “wel verdiend heeft” en om die reden ook niet valt onder het nieuwe beleid van de Verblijfsrecreatie etc…. De uitbreidingsplannen van camping De Haeghehorst dateren inderdaad uit de periode 2006 en volgende jaren. Steeds bleek echter, zowel bij de gemeente als bij De Haeghehorst zelf, dat er op provinciaal nivo geen draagvlak voor was. Dat blijkt overduidelijk uit de correspondentie tot juni 2011. Rechtsgelijkheid t.a.v. alle andere recreatiebedrijven en geloofwaardigheid t.a.v. het toenmalige Groei- en Krimpbeleid was daarbij de kern.

Op 4 november 2011 was er wederom een bestuurlijk overleg tussen 2 wethouders van Ermelo en een gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Afgesproken werd dat de gemeente verder gaat met de verkenning van de mogelijkheid om uitbreiding mee te nemen in het kader van een bestemmingsplan Tonselse Veld. Van Provinciezijde is in de vastgelegde afspraken gewezen op de te nemen hobbels bij deze verkenning, te weten: afwijking structuurvisie, mogelijke precedentwerking Groei en Krimp; Natura2000- en EHS-beleid.

Door het college van B en W worden deze afspraken uitgelegd en gepresenteerd alsof er instemming was van de provincie t.a.v. de uitbreiding: “[……] met de provincie Gelderland is afgesproken om voor De Haeghehorst op zoek te gaan naar een maatwerkoplossing”. Dit terwijl er door de provincie helemaal geen expliciete instemming was en zelfs uitdrukkelijk wordt gewezen op “de hobbels” bij deze planvorming.

Dit is één van de vele voorbeelden waarbij het college van B en W zaken op een wijze presenteert en voorstelt die onjuist zijn en waarmee zij bijvoorbeeld raadsleden en burgers op het verkeerde been zet en een onjuiste voorstelling van zaken geeft. In het Manifest en in de Waarom-vragen hebben wij meer van dit soort onjuistheden vermeld. Het is een kwalijke zaak en een bestuurscollege onwaardig!

3)  Verzoek om informatie m.b.t. verkeerstellingen in het Tonselse Veld

Sinds juli 2014 wordt in verband met de overlast en hinder van het verkeer geprobeerd om helderheid te krijgen over de verkeersintensiteit op de Eendenparkweg. Cijfers van < 2014 zijn bij de gemeente niet bekend. T.a.v. de telling van september/oktober 2014 bleek na maanden dat het uitlezen van de resultaten niet was gelukt door een wijziging in het computersysteem. Na een hernieuwd verzoek om tellingen is dat in maart 2015 opnieuw uitgevoerd. Het systeem werd echter op de zelfde dag al vernield waardoor ook die telling niet mogelijk bleek.

In de periode juli/augustus 2015 is weer een telling uitgevoerd op Eendenparkweg en de Strokel. De uitslagen daarvan zijn begin november 2015 overhandigd aan de Bewonersgroep. Uit het overzicht blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de hoogte van de tellingen in 2014 en de laatst uitgevoerde telling in 2015.  Een belangrijk knelpunt is het stukje Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg. Gemiddeld rijden daar op een door de weekse dag ca. 2400 motorvoertuigen. Door de gemeente wordt, naar het nu blijkt, geschat dat door de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Harderwijkerweg er ca. 1080 extra motorvoertuigen per dag over de Eendenparkweg zullen gaan rijden. Het grootste zal over het hiervoor genoemde stuk Eendenparkweg gaan, een stuk dat ook nog het smalste stuk is!

4)  Niet nakomen van de toezegging om toezending van het nieuwe verkeersonderzoek

Verzoek om informatie van 19 juli 2015 aan het college van B. en W m.b.t. het resultaat van het toegezegde nieuwe en extra verkeersonderzoek. Verzocht werd om achtergrondinformatie t.a.v. de door de gemeente geplande extra verkeersintensiteit van 900 motorvoertuigen per etmaal op de Eendenparkweg en de huidige verkeersintensiteit van de vier bedrijven aan de Harderwijkerweg 132 t/m 138. 

Er is géén inhoudelijke reactie ontvangen. De gemeente heeft alleen een feitelijk overzicht gegeven van de verkeerstellingen van augustus 2014 en juli/augustus 2015 en de verkeersintensiteit naar boven toe bijgesteld nl. naar 1080 (vracht)auto's extra per dag!

Pas op 30 december 2015 hebben wij de reactie gekregen van de projectleider dhr. S. Engels. Het verkeersrapport van Goudappel Coffeng kwam pas beschikbaar bij de openbare stukken t.b.v. de raadsvergadering van 1 februari 2016.

Het is betreurenswaardig dat de verantwoordelijk wethouder dhr. mr. J. van den Bosch de toezegging niet na komt. Hij weet dat de Bewonersgroep zeer betrokken is bij de verkeerssituatie en dus heel benieuwd is naar de resultaten van het nieuwe verkeersonderzoek.

5)   Géén reactie op het verzoek om nadere informatie m.b.t. onderzoek verplaatsing bedrijven

Verzoek om informatie van 14 augustus 2015 aan het college van B en W van Ermelo naar aanleiding van het onderzoek naar verplaatsing van bedrijven aan Harderwijkerweg 132, 134C en 138 en het afwegingskader/ de toetsingscriteria die daarbij zijn gehanteerd.

Ondanks het feit dat dit onderzoek een essentieel onderwerp is in de belangenafweging en de besluitvorming geeft het College van B en W tot op heden (1 mei 2016) geen reactie.

6)  Géén reactie op het verzoek om nadere informatie m.b.t. de stand van zaken haalbaarheidstudie Haspel 99 - 129

Verzoek om informatie van 14 augustus 2015 aan het college van B en W van Ermelo naar de stand van zaken van de haalbaarheidstudie/verkenning naar verplaatsing van de vier bedrijven aan de Haspel 99 t/m 129 te Ermelo en de effecten op de besluitvorming van het ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Dit naar aanleiding van de brief van het college van B en W aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 24 juli 2014 m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld. 

Ondanks het feit dat het volgens ons essentieel is voor de besluitvorming over het ontwerp-bestemmingsplan is er tot op heden (1 mei 2016) geen inhoudelijke reactie van het college van B en W ontvangen. Ook tijdens de finale besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeenteraad van 18 februari 2016 is hierover met geen woord gerept.

7)  Voorlopig advies Veilig Verkeer Nederland

In december 2015 heeft de BTV advies gevraagd aan een verkeerskundige van Veilig Verkeer Nederland m.b.t. de verkeerssituatie rondom het extra verkeer op de Eendenparkweg en het gebruik van de Harderwijkerweg. Begin januari 2016 is een voorlopig advies uitgebracht. Voorlopig omdat uit de contacten van de verkeerskundige van VVN met de projektleider dhr. S. Engels bleek dat er nog geen definitieve uitwerking was van de plannen m.b.t. de aanpassing van de Eendenparkweg. VVN brengt een definitief advies uit zodra de plannen van de gemeente bekend zijn en zij het kunnen toetsen. Het voorlopige advies treft u hierbij aan. De voorlopige resultaten hebben wij verwerkt in het MANIFEST.

De gemeentelijke besluitvorming van februari 2016

Op 1 februari en op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad gesproken én besloten over het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. De Bewonersgroep Tonselse Veld was erg teleurgesteld over het eindresultaat. Het ging in de gemeenteraad niet (meer) om de inhoud, de argumentatie en de onderbouwing van de voorstellen van het college van B en W. Alleen de fractie van BurgerBelangen Ermelo stemde tegen het voorstel van het College van B en W.

Voor een indruk van wat daarbij besproken is verwijzen wij naar de artikelen op ErmeloNext van 2 februari en 18 februari 2016. Zij zijn ook (hieronder) opgenomen op deze website onder het kopje Tonselse Veld in de Media.

Wat in deze verder belangrijk is, is de aangenomen motie van CDA, PE, VVD en SGP waarin het college wordt opgedragen nader te analyseren welke maatregelen mogelijk zijn om de verbetering van de verkeersveiligheid en recreatieve waarde geïntegreerd te verbeteren. Deze analyse dient wederom voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

De Bewonersgroep wacht deze analyse nader af en gaat er vanuit dat zij betrokken wordt bij de analyse en de mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van de analyse.

Beroepsmogelijkheden n.a.v. de gemeentelijke besluitvorming

Burgers kunnen ageren tegen een bestemmingsplan door in beroep te gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep dient binnen 6 weken na publicatie van het bestemmingsplan plaats te vinden.

Inmiddels is door een aantal mensen uit het Tonselse Veld beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State t.a.v. het Wijzigingsplan Flevoweg ongenummerd (zie onder Laatste nieuws 28 april 2016) én tegen het Bestemmingsplan Tonselse Veld (zie onder Laatste nieuws van 4 mei 2016) als ook tegen het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning (zie onder Laatste nieuws van 17 augustus 2016).

Het beroepschrift tegen het Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 treft u hier aan.

Twitter

In ons Twitter-account https://twitter.com/tonselseveld plaatsen wij regelmatig kernachtige opmerkingen en foto’s over de actualiteit m.b.t. de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan.

Contact

Wij zijn te allen tijde voor iedereen beschikbaar voor overleg of informatieverstrekking over onze argumenten en mening.

Wilt u met ons contact opnemen of informatie geven, dan kunt u ons altijd bereiken via bgtonselseveld@outlook.com.

Tonselse Veld in de media:

16-6-2016 - Stentor:  "Eenden versus woningbouw"

24-2-2016 - HetKontaktHarderwijk.nl: "Onderzoek naar aanleg fietspaden"

18-2-2016 - Ermelonext.nl: "Bestemmingsplan Tonselse Veld vastgesteld"

11-2-2016 - HetKontaktHarderwijk.nl: "Vraagtekens bij raadsleden over Tonselse Veld"

2-2-2016 - ErmeloNext.nl: Tonselse Veld: straks tweede Kerkdennen?

2-2-2016 - ErmeloNext.nl: List en bedrog, maar ook lof en pluimen

2-2-2016 - ErmeloNext.nl: College beticht van "salamitactiek" Tonselse Veld

19-1-2016 - ErmelovanNu.nl: Bestemmingsplan Tonselseveld eindelijk klaar

19-1-2016 - ErmeloNext.nl: Rattenstress, de Veluwe en het Tonselse Veld

18-1-2016 - ErmeloNext.nl: Fietspad van 1,6 miljoen langs Eendenparkweg

24-12-2015 - ErmelovanNu.nl: Boeren Speuld dupe van uitbreiding de Heaghehorst

30-9-2015 - Het Kontakt Veluws Nieuwsblad: Dringende oproep om petitie te ondertekenen

18-8-2015 - ErmeloNext.nl: "Bewonersgroep Tonselse Veld komt met petitie"

17-7-2015 - ErmeloNext.nl: "Bewoners Tonselse Veld presenteren visiedocument"

13-7-2015 - Stentor: "Slag om Tonselse Veld gaat door"  +  foto

25-6-2015 - Stentor: "Ermelo: nog geen besluit genomen over aansluiting op Eendenparkweg"

25-6-2015 - Het Kontakt Veluws Nieuwsblad: "Plannen Tonselse Veld weer onder de loep"

23-6-2015 - Stentor: "Toch geen extra route naar Harderwijkerweg"

6-3-2015 -  Stentor: "Buurtbewoners tegen plannen Tonselse Veld"

5-2-2015 -  Het Kontakt Veluws Nieuwsblad: "Belangengroep Tonsel verrast door plannen"

25-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Heerlijckheijd Ermelo wil eigen voetbalveld"

25-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Bewoners: 'plannen Tonselse Veld ondoordacht"

25-1-2015 - Ermelo van Nu: "Bewoners Tonselse Veld verenigd in Belangengroep"

22-1-2015 - Ermelo van Nu: "Meten met twee maten op Tonselse Veld?"

10-2-2015 - ErmeloNext.nl: "Ermelo trekt natuurgebieden uit elkaar"

31-1-2015 - Stentor: "Bewonersgroep hekelt groei camping"

31-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Politiek heeft tunnelvisie"

25-1-2015 - Persbericht Bewonersgroep Tonselse Veld

18-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Woningbouw aan de Eendenparkweg"

18-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Parkeerterrein aan de Fazantlaan"

18-1-2015 - ErmeloNext.nl: "Uitbreiding Haeghehorst aanslag op natuurgebied"

18-1-2015   - ErmeloNext.nl: "Geen bedrijventerrein Tonselse Veld"

13-11-2014  - ErmeloNext.nl: "Provincie zet streep door plannen Tonselse Veld"

15-10-2014 - De Stentor: "Ermelo pakt na 36 jaar wachten oud eendenhoudersgebied aan"

Laatste nieuws:

6-1-2017

Op 20 februari 2017 om 10:00 uur worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag de beroepschriften van de Bewonersgroep Tonselse Veld tegen het Bestemmingsplan Tonselse Veld en de Natuurbeschermingswetvergunning behandeld.

7-10-2016

Op 28 september as. is er een bijeenkomst geweest met 2 vertegenwoordigers van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB. Zie ons laatste nieuws van 20-9-2016. Samen met onze advocaat mw. mr. M. Kuiper hebben 4 vertegen-woordigers van de Bewonersgroep een toelichting gegeven op de ingebrachte beroepsgronden. Wij hebben het gesprek als zeer nuttig ervaren omdat wij de goede accenten hebben kunnen leggen t.a.v. onze bezwaren tegen de ontsluitingsweg en de uitbreiding van De Haeghehorst. De Bewonersgroep heeft het advies toegezonden gekregen en daarop via onze advocaat op gereageerd.

Het wachten is vervolgens op de planning van een zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermoedelijk zal deze over ca 4 - 5 maanden plaatsvinden.

20-9-2016

Op 28 september as. is er een bijeenkomst met 2 vertegenwoordigers van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB. De StAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu in dit geval over het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 en het Wijzigingsplan Flevoweg. Vertegenwoordigers van de Bewonersgroep Tonselse Veld zullen samen met onze advocaat mw. mr. M. Kuiper een toelichting geven op de ingebrachte beroepsgronden.

23-8-2016

Ook tegen de door de provincie Gelderland op 1 juli jl. gepubliceerde Natuurbeschermings-wetvergunning m.b.t. de uitbreiding van camping De Haeghehorst heeft een groep van bewoners en recreanten uit het Tonselse Veld beroep aangetekend. Dit beroep is via mw. mr. M. Kuiper uit Harderwijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingebracht.

Namens de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld lopen er nu drie procedures bij de Raad van State, nl. a) een beroep tegen het Wijzigingsplan van de bestemming aan de Flevoweg t.b.v. de uitbreiding van de Haeghehorst, b) het beroep tegen de Natuurbeschermingswetvergunning eveneens tegen de uitbreiding van de Haeghehorst en c) het beroep tegen het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 t.a.v. de ontsluitingsweg van de Harderwijkerweg naar de Eendenparkweg tb.v. de bedrijven aan de Harderwijkerweg en de uitbreiding van de Haeghehorst.

Het wachten is nu op het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

3-7-2016

Door de provincie Gelderland is op 1 juli jl. de Natuurbeschermingswetvergunning ten behoeve van de uitbreiding van camping De Haeghehorst  gepubliceerd. U treft deze hierbij aan.

In de vergunning wordt een reactie gegeven op de zienswijze die op 18 januari jl. door mw. mr. M. Kuiper uit Harderwijk namens een aantal belanghebbenden in het Tonselse Veld is ingebracht. Helaas was dit geen aanleiding om de vergunning te weigeren. De belanghebbenden beraden zich op eventuele volgende stappen.

28-6-2016

Door Tomassen Ermelo Beheer BV is een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Op 14 juni jl. is dit verzoek behandeld. Op 28 juni 2016 heeft de voorzieningenrechter het verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen. De uitspraak treft u hier aan.

19-6-2016

De beroepschriften (zonder de bijlagen) die m.b.t. het Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zijn ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treft u hier aan.

14-6-2016

3 ondernemers aan de Harderwijkerweg (134C en 138) hebben naar aanleiding van het verzoek tot een voorlopige voorziening in een brief van 8 juni jl. bij de Raad van State van Parc Veluwerijck laten weten dat zij zullen wachten met het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van de ontsluitingsweg naar de Eendenparkweg. Zij wachten eerst de behandeling van de beroepen (o.a. die van hun zelf) bij de Raad van State af.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening bij de Raad van State van Parc Veluwerijck (zie hieronder bij Laatste Nieuws van 10-6-2016) is daarom ingetrokken.

10-6-2016

Verzoek tot voorlopige voorziening (kort geding) bij de Raad van State:
Door 2 partijen (Tomassen Ermelo Beheer BV en Parc Veluwerijck is een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.     
De beide verzoeken worden op 14 juni 2016 behandeld. De verzoeken treft u hier aan.

Beroepschriften bij de Raad van State:

Tegen het Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 zijn 6 beroepschriften namens 30 personen/bedrijven ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1-6-2016:

Op 30 mei 2016 heeft mw. mr. M. Kuiper van Kuiper Op Recht Advocaten namens een groep mensen uit het Tonselse Veld een beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan Tonselse Veld. De groep is van mening dat de beslissing in strijd is met het recht en de goede ruimtelijke ordening en dat de gemeenteraad de beslissing bij het afwegen van alle betrokken belangen, niet had behoren te nemen. Het gaat in het beroepschrift in het bijzonder om de legalisatie én uitbreiding van de bedrijven, en het aanleggen van de ontsluitingsweg met het afsluiten van de 3 uit- en inritten aan de Harderwijkerweg. Een ander belangrijk onderdeel in het beroepschrift is de uitbreiding van De Haeghehorst in het Natura 2000 en bosgebied.

4-5-2016:

Op 2 mei 2016 heeft mw. mr. M. Kuiper van Kuiper Op Recht Advocaten namens een groep mensen uit het Tonselse Veld een inleidend beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan Tonselse Veld. Voor 31 mei as. zal het beroepschrift nader worden gemotiveerd.

28-4-2016:

Eind maart 2016 heeft mw. mr. M. Kuiper van Kuiper Op Recht Advocaten namens een groep mensen uit het Tonselse Veld beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het het besluit van 2 februari 2016 van het College van B en W van Ermelo m.b.t. de bestemmingsplanwijziging Flevoweg (het zogenaamde Wijzigingsplan Flevoweg ongenummerd) waar de natuurcompensatie t.b.v. De Haeghehorst zou moeten plaatsvinden (zie hieronder bij Laatste Nieuws van 7-2-2016). In het beroepschrift wordt aangegeven dat de groep van mening is, dat de beslissing van het college van B en W in strijd is met het recht en de goede ruimtelijke ordening plus dat het college bij de afweging van alle betrokken belangen, de beslissing niet had behoren te nemen.

Wij wachten thans het oordeel van de Raad van State af.

15-2-2016:

Al eerder hebben wij aangegeven dat het College van B en W van Ermelo en het College van GS van de Provincie Gelderland  t.a.v. de uitbreiding van de camping De Haeghehorst naar onze mening "slinks" hebben gehandeld. Het College van B en W heeft in juli 2013 samen met de Provincie Gelderland bewust onjuist gehandeld m.b.t. de status van het voorgenomen uitbreidingsgebied voor de camping. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het uitbreidingsgebied niet meer valt onder het Gelders Natuur Netwerk en er geen rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn voor de bewoners t.a.v. de toetsing aan de provinciale Omgevingsverordening.

Dit blijkt nu overduidelijk ook uit de beantwoording van een aantal vragen van provinciale statenleden van Gelderland aan het College van gedeputeerde staten van Gelderland.                  De beantwoording van GS van de Provincie Gelderland treft u hierbij aan. Overduidelijk is dat de twee colleges "onder één hoedje hebben gespeeld" waarbij zij de burger én de natuur buiten spel hebben gezet ten kosten van hun eigen doelstelling!

10-2-2016:

Alle stukken m.b.t. het bestemmingsplan Tonselse Veld voor de raadsvergadering van 18 februari 2016 treft u hierbij aan. Zie agendapunt 4.

8-2-2016:

Om meer duidelijkheid te krijgen in de argumentatie van het College van B en W m.b.t. de keuzes die zij hebben gemaakt heeft de BTV een aantal WAAROM-VRAGEN opgesteld. Deze vragen zijn verstuurd naar de gemeenteraadsleden en kunnen hen behulpzaam zijn bij de voorbereiding van het debat en de besluitvorming tijdens de raadsvergadering op 18 februari 2016. De WAAROM-VRAGEN treft u hierbij aan.

7-2-2016:

Op 20 januari 2016 hebben een 33 bewoners en 5 recreatieparken/verenigingen een gezamenlijke zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Ermelo tegen de bestemmingsplanwijziging Flevoweg waar de natuurcompensatie t.b.v. De Haeghehorst zou moeten plaatsvinden (zie tevens Laatste Nieuws onder 20-1-2016 en 11-12-2015). In een recordtempo heeft het College van B en W hier op 26 januari 2016 vervolgens een besluit over genomen. Zo snel zelfs dat er al een besluit is genomen terwijl het collegevoorstel en de zienswijzenota pas op 27 januari 2016 zijn gemaakt. Het College besluit zelfs zonder voorstel en zienswijzenota en zonder inzicht te hebben op alle zienswijzes die waren ingebracht. Op 2 februari 2016 heeft het College nogmaals een besluit genomen.

De reactie van het College op alle ingebrachte zienswijzen treft u hier aan.

1-2-2016

Op 1 februari 2016 heeft de BTV, samen met tal van anderen, een inspraakreactie gegeven tijdens de vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte van de gemeente Ermelo. Onze inspraakreactie treft u hierbij aan.

22-1-2016:

Op 22 januari 2016 heeft de Bewonersgroep Tonselse Veld een MANIFEST gestuurd aan alle raadsleden van de gemeente Ermelo. In dit Manifest geven wij kernachtig aan wat wij vinden van de plannen van het college van B en W die openbaar zijn gemaakt en ter besluitvorming zijn geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Infrastructuur en Ruimte op 1 februari 2016 en aansluitend voor de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2016. De kern van dit MANIFEST treft hierboven aan.

20-1-2016:

Door 33 bewoners en 5 recreatieparken/verenigingen op de Eendenparkweg en de Fazantlaan is een gezamenlijke zienswijze ingediend bij respectievelijk de Provincie Gelderland en de gemeenteraad van Ermelo naar aanleiding van a) het ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet en b) de bestemmingsplanwijziging Flevoweg (zie laatste nieuws bij 11-12-2015 hieronder).

14-1-2016:

Het college van B en W van Ermelo heeft op 14 januari 20156 de Zienswijzenota gepubliceerd. Deze treft u aan op de gemeentelijke website. Hierin kunt u zien wat het college vindt van de ingebrachte zienswijzen die iedere belanghebbende in januari 2015 kon indienen naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld 2014. De indieners van de zienswijzen zien al na 8 maanden voor het eerst het verslag van de hoorzitting met de wethouder J. van den Bosch en een jaar na dato (!) weten alle betrokkenen wat het college van B en W vindt van hun zienswijze.

11-12-2015:

Het ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is op 3 december jl genomen en ligt sinds 10 december jl. ter inzage op  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-7994.html. Het gaat hier om de toetsing van de uitbreiding van camping De Haeghehorst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied. De gemeente wil hiervoor een perceel bestaand bos van ca 15 ha aan de Leuvenumseweg in Ermelo (schuin tegenover de Muzenhof) gaan gebruiken en daar ter compensatie van de uitbreiding van De Haeghehorst, de kwaliteit van het bos verbeteren door het beheer te wijzigen (zie voor verdere details het onwerpbesluit).

De meest relevante stukken zijn:

Daarnaast heeft de gemeente, eveneens op 10 december jl. m.b.t. de uitbreiding van camping De Haeghehorst, een bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegd, zie  www.ermelo.nl/inwoners/actuele-bestemmingsplannen_41396/item/wijzigingsplan-flevoweg-ongenummerd_26266.htmlhttp://. In dit laatste ontwerpbestemmingsplan wordt de compensatie van 4,44 ha boscompensatie beschreven.

De meest relevante stukken bij dit onderdeel zijn:

Ten aanzien van beide voorstellen kan tot uiterlijk 20 januari 2016 een zienswijze worden ingediend. De Bewonersgroep Tonselse Veld heeft dat momenteel in beraad.

4-12-2015

Op 2 december jl. heeft er bijeenkomst plaatsgevonden van de Klankbordgroep. De wethouder      dhr. J. van den Bosch en de projektleider dhr. S. Engels zijn m.n. ingegaan op de verkeersituatie op de Eendenparkweg en de Fazantlaan als gevolg van de ontsluitingsweg en de uitbreiding van de camping De Haeghehorst.

Van gemeentezijde werd aangegeven dat een verkeerskundig onderzoek had uitgewezen dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn in verband met de 1100 extra (vracht)auto's. Momenteel wordt gedacht aan verbreding van de rijbaan van zowel Eendenparkweg (het stuk van de Harderwijkerweg tot aan de kruising met de Fazantlaan) en de Fazantlaan met 1 meter aan beide zijden. Op de verbrede rijbaan worden fietsstroken gemaakt van 1,75 cm breed + dat aan de Eendenparkweg ook een voetgangerspad wordt gemaakt (schelpenpad). Nagedacht wordt nog over of op het noordelijke stuk van de Eendenparkweg en de Fazantlaan de maximum snelheid zal worden bepaald op 30km.

M.b.t. de uitbreiding van De Haeghehorst werd gemeld dat de boscompensatie en verbetering geheel voor rekening komt van De Haeghehorst en dat de gemeente zal toezien op het feit dat er wordt geparkeerd en ingecheckt (van nieuwe recreanten) op het eigen terrein van de camping. In overweging is een parkeerverbod aan de Fazantlaan.

Naar het zich laat aanzien zal begin januari het college van B en W een besluit nemen over de zienswijze nota (met alle reacties op de ingebrachte zienswijzen) en het ontwerp bestemmingsplan dat voorgelegd wordt aan de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte op 2 februari en de gemeenteraad van 18 februari 2016.

Voor de aanwezige leden van de Bewonersgroep was duidelijk dat het college geen enkel oog en oor had voor de ingebrachte argumenten van de Bewonersgroep. De wethouder gaat door op de ingeslagen weg en zei letterlijk: "de raad moet het maar zeggen".

De Bewonersgroep wacht thans de zienswijze nota en het laatste voorstel aan de gemeenteraad af en zal op basis daarvan richting de gemeenteraad reageren.

7-11-2015

Op 29 oktober heeft een afvaardiging van de Bewonersgroep een gesprek gehad met wethouder dhr. J. van den Bosch, projectleider dhr. S. Engels en projectmedewerker mevrouw S. Veldmaat.

M.b.t. de ontsluitingsweg Eendenparkweg:

Recente tellingen ondersteunen eerder genoemde aantallen verkeer op de Eendenparkweg ten gevolge van de uitbreiding bedrijven Tonselseveld. 880 extra personenauto bewegingen, 200 extra vrachtauto bewegingen. Dus bijna 1100 extra verkeersbewegingen per dag extra!

Dhr. Van den Bosch ziet geen andere mogelijkheid om het verkeer van de bedrijven aan de Harderwijkerweg aan te sluiten en vindt dat de huidige Eendenparkweg deze groei aan kan.        De aanleg van fietsvoorkeurstroken of vrij liggende fietspaden wordt wel overwogen/onderzocht. Wij hebben daarop aangegeven dat het mooi is dat technische berekeningen aangeven dat de Eendenparkweg het aan moet kunnen maar dat het simpelweg niet past als je kijkt naar de breedte en de maten van de vrachtauto's. Het past volgens ons veel meer in het beleid om met welke creatieve oplossing dan ook de ontsluiting via de Harderwijkerweg te laten plaatsvinden. De provincie heeft alleen aangegeven dat een extra rotonde niet bespreekbaar is en dat directe uitwegen (zoals nu) met de berekende groei ook niet kan. Andere oplossingen zijn daarmee nog steeds mogelijk en bespreekbaar. De door ons voorgestelde oplossingen zijn volgens dhr. Van den Bosch niet mogelijk.

Dhr. Van den Bosch vroeg of de bewoners mee willen denken over oplossingen voor de Eendenparkweg. Dit hebben wij vooralsnog afgehouden omdat wij niet mee willen werken aan een oplossing van een probleem dat er volgens ons niet hoeft zijn.

M.b.t. de camping De Haeghehorst:

Dhr. Van de Bosch zegt dat de uitbreiding geen kaalslag zal zijn maar dat de natuuruitstraling behouden blijft. De bestaande en extra verkeersoverlast zal de Haegenhorst zelf, op eigen terrein, moeten oplossen. De gemeente zal dit ook nadrukkelijk handhaven.

De bomen die verloren gaan door de uitbreiding van de camping zullen gecompenseerd worden door nieuwe aanplant aan de Flevoweg.

Resumerend: het college gaat gewoon door op de ingeslagen weg met de ontsluitingsweg en de uitbreiding van de camping, ondanks de grote weerstand die het bij vele honderden bewoners en betrokkenen in het gebied veroorzaakt. We zullen de schriftelijke reactie van het college moeten afwachten op de vele zienswijzes die zijn ingebracht. Op basis daarvan kunnen en zullen we ons standpunt en vervolgakties bepalen.

M.b.t. de besluitvorming:

De gemeente liet ons eerder weten dat de plannen voor definitieve besluitvorming in december naar de gemeenteraad zouden gaan. Dit lukt niet vanwege nog lopende zaken en is uitgesteld. De verwachting is nu dat dit a.s. februari 2016 gaat worden.

20-10-2015

Ondanks de toezeggingen van het college van B en W van Ermelo dat de zienswijzen in de maand juli en augustus beantwoord zouden, heeft dat tot op heden zonder verdere uitleg of vermelding van uitstel of vertraging nog steeds niet plaatsgevonden. Essentiële informatie over de gehouden verkeerstellingen en een inhoudelijke reactie op onze informatieverzoeken van 19 juli en van 14 augustus (zie hierboven) hebben wij, ondanks herhaald verzoek, nog steeds niet ontvangen.

De Bewonersgroep heeft inmiddels wel een uitnodiging gekregen van de weth. J. van den Bosch voor een gesprek op 29 oktober as.

18-8-2015

De Bewonersgroep heeft het college van B. en W. van Ermelo een tweede alternatief voorstel gedaan ten aanzien van de aansluitingen op de Harderwijkerweg. Zie hierbij het voorstel. De kern is dat wij voorstellen een ventweg of een parallelweg aan te leggen langs de Harderwijkerweg (zonodig op het eigen terrein van de betrokken ondernemers) met eenrichtingsverkeer voor in- en uitrijdend verkeer.

17-8-2015

De Bewonersgroep Tonselse Veld heeft een petitie gemaakt.  Hierin staan in het kort de standpunten van de Bewonersgroep. We willen de petitie in november aan de gemeenteraad aanbieden om de gemeente te laten zien hoeveel mensen achter onze standpunten staan.

30 -7-2015

Vertegenwoordigers van de Bewonersgroep hebben op 30 juli jl. een gesprek gehad met 2 ambtelijke vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland (van de afd. Mobiliteit en afd. Ruimte) over de achtergronden van het standpunt van de provincie t.a.v. de verkeersaansluitingen van de vier bedrijven Harderwijkerweg (132 t/m 138) op de N303. Zie bijgaand gespreksverslag.

Bevestigd werd dat de bedrijven aldaar in hun huidige vorm gewoon mogen blijven in- en uitrijden op de Harderwijkerweg (de N302) en dat de uitbreiding van de bedrijven en de daardoor ontstane extra verkeersdruk met gevolgen voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de N302, de reden is voor de provincie om de gemeente te verzoeken te kijken naar alternatieven. De ontsluitingsweg op de Eendenparkweg is een eigen keuze van het college van B. en W. en géén verplichting van de provincie. Andere alternatieven/oplossingen, dan naar de Eendenparkweg, zijn volgens de provincie-ambtenaren technisch denkbaar maar niet ingebracht of uitgewerkt door de gemeente Ermelo.

Opvallend was verder overigens dat de provincieambtenaren geen kennis hadden van de door de gemeente (in het ontwerp bestemmingsplan) opgenomen extra 900 (vracht)auto's per etmaal over de voorgenomen ontsluitingsweg en ook niet van de door de verhoging van de verkeersdruk op de N302 van camping De Haeghehorst. Van provinciezijde gaat men uit van het aantal 70 - 200 (vracht)auto's per etmaal. Als deze lagere getallen juist zijn, is het de vraag waar de ontsluitingsweg voor nodig is, want dan is het probleem van de extra verkeersdruk op de huidige aansluitingen van de Harderwijkerweg toch niet echt een zodanig probleem dat de voorgestelde ingrepen en kosten noodzakelijk zijn?

De Bewonersgroep Tonselse Veld komt dus (weer) tot de conclusie dat het college van B en W. een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken geeft (óók aan de provincie Gelderland) en de indruk wekt alsof er een extra aansluiting op de N302 bijkomt en dat het de provincie Gelderland is die de ontsluitingsweg richting Eendenparkweg voorschrijft of verplicht. Niets is minder waar. Er zijn technisch andere mogelijkheden of alternatieven mits het college dat maar wil (uitzoeken).

6-7-2015:

Het college van B en W heeft per brief van 23-6-2015 alle indieners van een zienswijze per brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen van het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld 2014.

Aangegeven is dat er naar aanleiding van de ingediende zienswijzen nader onderzoek uitgevoerd wordt m.b.t. verkeerskundige-, geluidstechnische- en natuuraspecten. Verder is het college van plan om vanwege een zorgvuldige belangenafweging, na de beantwoording van de zienswijzen, een overleg te voeren met zowel de initiatiefnemers als de Bewonersgroep waarbij een toelichting wordt gegeven op de keuzes die gemaakt zijn en het voorstel aan de gemeenteraad.

Het is heel bijzonder wat het college hier voorstelt. Omdat het college een zorgvuldige belangenafweging nastreeft gaat men ná de beantwoording van de zienswijzen en het maken van keuzes en het voorstel aan de gemeenteraad, het overleg aan met de belanghebbenden. Dat is "de omgekeerde wereld". Je zou toch zeggen: eerst overleggen en dan keuzes maken. Maar dit college van B en W doet het net andersom..... Men hecht niet aan draagvlak of begrip en betrokkenheid van bewoners want er is geen overleg vooraf over de resultaten van de verschillende onderzoeken en de keuzes die gemaakt zouden kunnen worden. Nee, het college communiceert niet maar informeert achteraf over hun besluit. En dát noemt men "een zorgvuldige belangenafweging"!

De tijdplanning die wordt afgegeven is:

 • Nadere onderzoeken in mei - juni
 • Beantwoording zienswijzen in juli - augustus
 • Overleg initiatiefnemers / bewonersgroep in september
 • Aanpassen bestemmingsplan in september - oktober
 • Behandeling bestemmingsplan in de Commissie Ruimte vergadering van 1 december
 • Vaststelling Bestemmingsplan in gemeenteraad van 17 december 2015

7-5-2015:

De bewonersgroep Tonselse Veld heeft de wethouder J. van den Bosch van de gemeente Ermelo op 6 mei jl. een alternatief voorstel toegestuurd voor de ontsluiting van de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg.

Het voorstel wordt gedaan om tussen de kruising Kalkoenweg met de Harderwijkerweg en tussen de nummers 132 en 134 aan de Harderwijkerweg een ovale rotonde (ovonde) aan te leggen. Op deze wijze wordt het verkeer van de 5 bedrijven aan de Harderwijkerweg op een verkeersveilige wijze aan- en afgevoerd.

Zie het voorstel op http://bit.ly/1bAahfL.

OP 13 mei heeft de wethouder J. van den Bosch per email gereageerd. Hij gaf daarbij aan dat het op prijs stelt dat de Bewonersgroep actief meedenkt in het zoeken naar de beste oplossing voor het bestemmingsplan Tonselse Veld. Recent was er ambtelijk overleg geweest met de provincie over de verkeersontsluiting en dit zal ook een bestuurlijk vervolg krijgen. Inhoudelijk wilde hij daar op dit moment geen mededelingen over doen, maar er is hem veel gelegen aan het vinden van een oplossing die op voldoende draagvlak kan rekenen. Zodra mogelijk, zal hij de Bewonersgroep nader informeren.

13-4-2015:

Op 13 april jl. heeft een drietal vertegenwoordigers van de Bewonersgroep samen met de voltallige fractie en steunfractie van Progressief Ermelo een fietstocht gemaakt door het gebied van het Tonselse Veld. De fietstocht leidde via de Fazantlaan, langs het Veluws Ros het bos in naar het stuk waar de gemeente t.b.v. camping De Haeghehorst de uitbreiding met 30.000 m2 heeft voorzien. Op diverse punten in het bos is uitleg gegeven over de argumentatie van de Bewonersgroep waarom de uitbreiding geen doorgang mag hebben en dat de belangen van de instandhouding van de natuur boven die van de camping zouden moeten gaan. Vervolgens zijn we weer via de Fazantlaan de Eendenparkweg opgefietst waar we ter hoogte van de voorgenomen nieuwe ontsluitingsweg zijn gestopt. Ook daar is een ruime toelichting gegeven waarom het verkeer van de bedrijven aan de Harderwijkerweg niet zou moeten uitwegen op de Eendenparkweg. Via de Harderwijkerweg is vervolgens gefietst naar de uitwegen ter hoogte van de nummers 134 en 136, die naar de mening van de Bewonersgroep heel goed gebruikt kunnen blijven worden voor het verkeer van de bedrijven die daar nu gevestigd zijn. Het uitwegen van de bedrijven naar de Eendenparkweg is om redenen van veiligheid ongewenst en maatschappelijk gezien ook onnodig. Vrachtverkeer hoort niet in een recreatiegebied. 

De Bewonersgroep Tonselse veld heeft het zeer op prijs gesteld dat de fractie van PE op deze manier een open oog en oor heeft voor de belangen van alle bewoners van dit gebied.

Door de Bewonersgroep is gezorgd voor een informatieve sheetpresentatie die later die avond is nagezonden aan alle leden van de fractie en de steunfractie van PE.

Deze presentatie treft u aan op http://bit.ly/1FZAcer  

16-3-2015:

Op 16 maart jl. werd de hoorzitting gehouden waarbij onze advocaat mw. Q. Kuiper van Kuiper Op Recht ten overstaan van de wethouder J. van de Bosch, dhr. S. Engels en mw. S. Veltmaat van de gemeente een toelichting gaf op de zienswijze van de Bewonersgroep Tonselse Veld. Namens de gemeenteraad woonden mw. A. Knoppert van Progressief Ermelo en dhr. L. van der Velden van de SGP de hoorzitting bij. Ter ondersteuning van het betoog van mw. Kuiper waren er namens de Bewonersgroep 8 mensen aanwezig.  

Door mw. Kuiper werd naar de zienswijze verwezen voor de juridische opmerkingen bij de diverse plannen. Zij vatte de kern van de zienswijze als volgt samen:

a) géén ontsluitingsweg naar de Eendenparkweg: de wegen (Eendenparkweg en Fazantlaan) zijn er in het geheel niet op ingericht,  

b) het recreatieve karakter van het gebied gaat door de ontsluitingsweg verloren en  

c) er hoort hier geen bedrijventerrein te ontstaan, daar zijn échte bedrijventerreinen voor.

Géén uitbreiding camping De Haeghehorst: er is al een overaanbod van dit soort recreatieparken in de regio. Daarnaast is er nu al grote verkeers- en parkeeroverlast laat staan als men gaat uitbreiden. Uitbreiding heeft ook een precedentwerking richting andere recreatieparken en als laatste is er (nog los van de juridische mogelijkheid van uitbreiding) onduidelijkheid over de wijze en lokatie van de boscompensatie door De Haeghehorst. 

Naar aanleiding van een vraag van de wethouder Van de Bosch werd nogmaals benadrukt dat beide aspecten voor de Bewonersgroep cruciaal zijn en er géén rangorde qua belangrijkheid is.

Door de wethouder werd aangegeven dat er een nieuwe planning zal worden gemaakt en dat deze, zodra gereed, zal worden gecommuniceerd. De behandeling van de zienswijzenota van het college van B en W wordt ná de zomer verwacht.

3-3-2015: 

Op 2 maart jl.  hebben wij een plezierig en open gesprek gehad met enkele raadsleden, een bestuurslid en de fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie Ermelo. Aanwezig waren mw. Froukje Spoelstra en de heren Bob Boukema, Ronald van Veen en Jos van Deurne. Tijdens het gesprek zijn de achtergronden en argumenten van de Bewonersgroep Tonselse Veld toegelicht en zijn door CU-vertegenwoordigers verdiepende vragen gesteld. Tevens is een afspraak gemaakt met dhr. Van Veen voor een bezoek "in het Tonselse Veld". 

1-3-2015:  

Uit een analyse van de ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld blijkt dat er méér dan 200 personen/vertegenwoordigers uit het gebied van de Eendenpakweg, Fazantlaan, Harderwijkerweg e.o. tegen de uitbreidingsplannen zijn van de camping De Haeghehorst en het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen de Harderwijkerweg en de Eendenparkweg.  

27-2-2015:

Op de gemeentelijke website (zie https://ermelo.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=44356) zijn alle zienswijzen te lezen die zijn ingediend ten aanzien van het ontwerp Bestemmingsplan Tonselse veld 2014. Zij zijn geagendeerd onder punt 8a als ingekomen stuk voor de Commissie Infrastructuur en Ruimte op 10 maart 2015. Voorgesteld wordt deze zienswijzes voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders en te betrekken bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan. Dit is een gebruikelijke gang van zaken. Het wachten is nu op de zienswijzen-nota van het college van burgemeester en wethouders waarin zij alle zienswijzen becommentariëren. Op basis van deze nota zal de gemeenteraad besluitvorming plegen.

22-2-15:

De bewonersgroep heeft actief alle raadsfracties aan geschreven om hen te informeren en met hen te debatteren over onze mening en argumenten. Wij willen de leden van de raadsfracties graag volledig informeren ten aanzien van de aspecten die ons inziens géén doorgang moeten vinden n.l. de voorgenomen nieuwe ontsluitingsweg op de Eendenparkweg én de uitbreiding van camping De Haeghehorst.

Wij beogen hiermee te bewerkstelligen dat de raadsfracties niet alleen worden geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders maar ook eigenstandig tot menings- en oordeelsvorming kunnen komen op basis van een gesprek met de bewoners zélf. Op die manier zijn zij goed voorbereid om rond de zomer de besluitvorming rondom het ontwerp bestemmingsplan Tonselse Veld te laten plaatsvinden.

Wij hopen ten zeerste dat de alle raadsfracties een open oor en oog zullen hebben voor de belangen van 100+ bewoners en eigenaren in het Tonselse Veld! 

18-2-2015:  

Hoorzittingen: De mensen die een zienswijze hebben ingediend krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze toe te lichten ten overstaan van de wethouder en de betrokken ambtenaren. Het merendeel van de uitnodigingen zijn uitgegaan voor 12 maart as.

Opvallend is dat hoewel de zienswijzes gericht moesten zijn aan de gemeenteraad, er géén sprake is van een hoorcommissie ten overstaan van leden uit diezelfde gemeenteraad maar uitsluitend voor een commissie met de wethouder en ambtenaren. Hoe zorgt de gemeenteraad nu voor zijn toetsende en controlerende rol?  

17-2-2015:  

Op 10 maart 2015 staan alle bij de gemeenteraad ingediende zienswijzen geagendeerd voor de raadscommissie Ruimte. Wij zijn héél benieuwd naar het aantal zienswijzen en de aard daarvan. Naar onze stellige verwachting zullen dat er velen zijn. Het is een indicator voor de gemeenteraad ten aanzien van het draagvlak van de inhoudelijke aspecten en de wijze van voorbereiding van dit ontwerp-bestemmingsplan.  

Een inhoudelijke behandeling van de zienswijzen kan pas plaatsvinden als er ook een reactie van het college van burgemeester en wethouders aan is toegevoegd. Volgens de gemeente wordt deze behandeling niet eerder voorzien dan zomer 2015!


Mijn Twitter-tijdlijn

Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Praktijkvoorbeeld! In verkiezingsprogramma's politiek #Ermelo vóóraf duidelijkheid verschaffen over wijze van betro… t.co/R04EkwIFZq Reageer Retweet Favoriet 6 Jun
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Karakter recreatiegebied @Tonselseveld #Ermelo blijft door uitblijven ontsluitingsweg zoals het hoort en meeste bew… t.co/H61ZnZAeSc Reageer Retweet Favoriet 10 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Wanneer wordt er nu eens niet geleerd van het verleden en gewoon gesproken met alle betrokkenen! @RaadErmelot.co/6XMyjgSJ3f Reageer Retweet Favoriet 7 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld En wéér een klassieke reactie van @JanvdBosc! Alléén praten met ondernemers en NIET met belanghebbende burgers én r… t.co/ursEJOTTp6 Reageer Retweet Favoriet 7 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Stentor is abuis. Óók ontsluitingsweg én verbreding Eendenparkweg en Fazantlaan zijn door Raad van State vernietigd. t.co/5dTv2u9vyb Reageer Retweet Favoriet 5 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Uitspr. RvS @Haeghehorst: “voorbereiding onzorgvuldig / geen actuele regionale behoefte / onduidelijke planregels”. Deels vernietiging plan. Reageer Retweet Favoriet 5 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld RvS: in uitbreidingsgebied @Haeghehorst uitsluitend 70 kampeermiddelen, géén chalets én géén bebouwing toegestaan.… t.co/aH7v5zFd7r Reageer Retweet Favoriet 5 Apr
Tonselse Veld
Tonselse Veld @Tonselseveld Raad van State uitspraak 201602966/1/R1 m.b.t. bestemmingsplan @Tonselseveld is te vinden op t.co/yD820pxgMl t.co/1BhsTZCB2N Reageer Retweet Favoriet 5 Apr